Petita història


L'escola "La Salut" té més de 50 anys d'història i està organitzada en dues etapes de l'ensenyament obligatori:
● L'Educació Infantil (3-5 anys)
● L'Educació Primària (6-12 anys)
Des de sempre s'ha anat adaptant als diferents contextos demogràfics pels qual ha passat el poble de Collbató; passant de ser una escola unitària, en els seus inicis, a una escola cíclica cap els anys 80, per esdevenir, finalment, en una escola de dues línies.
En aquest moments, continuem canviant.
L'edifici actual va entrar en funcionament el curs 2002-2003. La seva estructura està configurada per dues plantes on s'alberguen els diferents espais.
Ens definim com una escola integradora, mixta, plural i laica; arrelada a l'entorn i oberta a la comarca.
El nostre model educatiu es basa en els quatre pilars de l'Educació recollits en l'informe Delors per a la UNESCO:
● APRENDRE A CONÈIXER
● APRENDRE A FER
● APRENDRE A CONVIURE
● APRENDRE A SER

Instal·lacions

Documents d'escola

Us presentem el document que inclou els diferents models d’autoritzacions per entregar a la tutora durant l’inici de curs. Aquí hi trobareu les autoritzacions de: Sortides, Piscina, Medicaments, Drets d’Imatge personal, etc.Autoritzacions

En el document de les NOF hi apareixen regulats aspectes com:

  • ● Entrades i sortides al recinte escolar.
  • ● Pagament de quotes.
  • ● Autorització en cas d’administrar medicaments en horari escolar.
  • ● Comunicació família-escola.
  • ● Full d’Incidències i Suggeriments.

Normes d'Organització i Funcionament

Els eixos principals de la nostra identitat com a centre educatiu i la línia pedagògica estan definits en el Projecte Educatiu de Centre.

En el Projecte Lingüístic s'exposa el tractament que fem de les llengües com a vehicle de comunicació, cultura i convivència, i el tractament que se'n fa de les llengües en les diverses àrees curriculars.

Els Objectius Pedagògics i criteris d’avaluació que estableix el Departament d’Ensenyament queden reflectits en els següents documents:Currículum Educació Infantil

Currículum Educació Primària

Criteris d'Avaluació Educació Primària