Trets d’Identitat

Els eixos principals que defineixen la nostra identitat com a centre educatiu estan exposats en aquest document.

També hi trobareu la presentació de la nostra línia pedagògica, és a dir, quins són els principis metodològics que regeixen les activitats que realitzem. Alguns dels aspectes que hi hem explicat fan referència al tractament de: aspectes curriculars i emocionals de l’aprenentatge, model lingüístic, cura del medi ambient, noves tecnologies a l’aula, transmissió de valors per la convivència, participació de les famílies en la vida escolar, etc.