Criteris d’Avaluació

Els Objectius Pedagògics i criteris d’avaluació que estableix el Departament d’Ensenyament són els següents:

Educació Infantil.

Etapa d’Educació Primària.

Quan els alumnes matriculats al nostre centre educatiu acabin l’Etapa d’Educació Primària, han de ser capaços de:

Àmbit matemàtic:

● Aplicar diferents estratègies matemàtiques (càlcul, geometria, resolució de problemes, mesures…), imprescindibles per la vida quotidiana.

● Desenvolupar la capacitat d’anàlisi, la deducció lògica i la percepció dels errors.

Àmbit lingüístic:

● Utilitzar el llenguatge de manera funcional, com a eina de desenvolupament del propi pensament, i per a transmetre sentiments, valors, etc.

● Dominar el llenguatge oral i escrit en quant a vocabulari bàsic, frases fetes i refranys.

● Descriure situacions, sentiments i idees amb ordre i fluïdesa, tant verbal com escrita.

● Saber llegir (expressivament i amb comprensió), textos de diferent tipologia.

Àmbit social:

● Sentir-se vinculats amb el propi territori, i ser-ne coneixedors dels trets culturals, identificatius, històrics  i artístics.

● Interpretar les diferents simbologies gràfiques i cartogràfiques.

Conèixer i respectar la realitat física i cultural més immediata, per a arribar a conèixer i respectar les realitats d’altres cultures.

● Desenvolupar l’esperit crític i l’acceptació de diferents punts de vista.

 Àmbit tecnocientífic:

● Aplicar els coneixements d’aquest àmbit al seu entorn més immediat.

Creiem en la formació d’uns infants coneixedors i respectuosos amb el medi ambient, i que donin importància als temes relacionats amb la higiene i la salut.