Projecte de Convivència

La Comissió de Convivència del Consell Escolar treballa, des del gener de 2010, en l’elaboració d’un PROJECTE de CONVIVÈNCIA amb l’objectiu de millorar aquest aspecte en la nostra comunitat educativa. La Comissió de Convivència  està formada per l’Equip Directiu, un/a representant del sector mestres i un o dos representants del sector pares/mares.

Participació en l’enquesta que valorava els canals de comunicació escola-família:

Us presentem els índexs de participació en l’enquesta (realitzada durant el novembre de 2012) que pretenia comprovar el grau de satisfacció de les famílies respecte als canals de comunicació entre escola-família. Tal com queda reflectit en el document que us adjuntem, vam rebre retornades el 52% d’enquestes que es van entregar.

Des de l’escola, creiem que aquest grau de participació en una enquesta de l’escola suposa un fet que convida a reflexionar a tota la comunitat educativa: tant a l’escola, com als pares i mares d’alumnes, AMPA, etc.

Enquesta sobre la Convivència al centre

A finals de del curs 2009/10 es va passar una enquesta de sensibilització a les famílies per tal de fer una diagnosi de la situació inicial de la qual partíem. Van retornar l’enquesta 155 de les 315 famílies de l’escola, és a dir, un 50% aproximadament.

A continuació us presentem un buidat de les respostes que es van donar. Aquest document només recull les afirmacions totals. Els comentaris que acompanyaven algunes de les respostes resten recollits en la documentació de l’escola, que podeu consultar si ho desitgeu.

A partir d’aquestes dades recollides, la Comissió de Convivència del Consell Escolar ha de vetllar per l’elaboració del Projecte de Convivència del centre educatiu.